.
 
.

Algemene Voorwaarden 2020

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Karels Wijnen gevestigd te Edam te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Karels diensten of producten afneemt.
 3. Karels Wijnen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer: 68979940.
 4. Karels Wijnen is bekend bij de belastingdienst en heeft BTW-ID: NL002276473B59.
 5. Bedragen zijn in EUR, alle betalingen kunnen cash op locatie worden voldaan of binnen de factuurtermijn per bankoverschrijving naar IBAN NL37 KNAB 0256 3674 26.
 6. Wij leveren geen diensten aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 7. Karels Wijnen draagt zorg voor de anonimiteit van haar klantenbestand, deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 8. Karels Wijnen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 9. Karels Wijnen is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 10. Alle offertes door Karels Wijnen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 11. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Karels Wijnen ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 12. Facturen dienen vóór de afgesproken datum te zijn voldaan. Indien dit niet het geval is, heeft Karels het recht de reservering te annuleren.
 13. Proeverijen vinden plaats op afspraak. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijkheid zijn voor de proeverij, is Karels gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.