Mijn Wijnblog

Wat klein met wijn begon

Algemene Voorwaarden MijnWijnblog 2019©

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door MijnWijnblog gevestigd te Edam te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via MijnWijnblog diensten of producten afneemt.
 3. MijnWijnblog is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer: 68979940.
 4. MijnWijnblog is bekend bij de belastingdienst en heeft BTW-nummer: NL211451289B01.
 5. Bedragen zijn in EUR en inclusief BTW, alle betalingen kunnen cash op locatie worden voldaan of binnen veertien dagen per bankoverschrijving naar IBAN NL37 KNAB 0256 3674 26.
 6. Wij leveren geen diensten aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 7. MijnWijnblog draagt zorg voor de anonimiteit van haar klantenbestand, deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
 8. MijnWijnblog is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 9. MijnWijnblog is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
 10. Alle offertes door MijnWijnblog, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 11. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van MijnWijnblog ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 12. Proeverijen vinden plaats op afspraak. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijkheid zijn voor de proeverij, is MijnWijnblog gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.